RESET

RESET – Pedagogy for Workforce Transition

Starzenie się ludności jest fenomenem demograficznym zauważalnym w skali całej Europy. Szacuje się, że do 2050 roku stosunek osób pozostających na emeryturze do osób pracujących podwoi się, sięgając poziomu 0,54, a liczba Europejczyków w wieku 80 lat i starszych, potroi się. Nie ulega wątpliwości, że wydolność naszych systemów ubezpieczenia społecznego, zapewniająca utrzymanie stanu życia osób starszych na obecnym poziomie, będzie poważnie zagrożona. Nawet dziś ryzyko ubóstwa osób powyżej 65 roku życia jest o jedną trzecią wyższe, w stosunku do średnich krajowych w większości krajów europejskich.

CELE UE

Podejmując walkę z tym zjawiskiem UE postawiła sobie za cel wzrost wskaźnika zatrudnienia osób starszych. Aby odnieść sukces edukacja, doradztwo, szkolenia i możliwości zatrudnienia muszą być dostosowane do zróżnicowanej pod względem wiekowym siły roboczej. Pojawienie się nowych podejść pedagogicznych to kluczowy element umożliwiający zwiększone uczestnictwo w rynku pracy. Aby poradzić sobie z dzisiejszymi problemami i wyzwaniami, potrzebne są odpowiednie nowe partnerstwa i narzędzie edukacyjne, które będą elastyczne, łatwe do przystosowania, zaktualizowania i usprawnienia.

O PROJEKCIE

Partnerzy projektu RESET zdają sobie sprawę, że starsze pokolenia Europy maja do odegrania kluczową i ciągłą rolę. Decydujące dla możliwości jej wypełnienia jest nabycie przez nie nowych, odnoszących się do aktualnych realiów oraz pożądanych na rynku pracy umiejętności i kompetencji, które zawierają wszystkie niezbędne cechy potrzebne do długiej i udanej kariery. Istnieje wiele potencjalnych obszarów rynku, w których starsi pracownicy mogliby ponownie znaleźć zatrudnienie, w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin.

Uwzględniając wszystkie powyższe kwestie, a także strategie UE, Projekt RESET rozwinie:

 • Nowy, dostosowany do potrzeb program szkoleniowy dla starszych pracowników,
 • Zestaw cyfrowych narzędzi, który umożliwi rozwój umiejętności informatycznych,
 • Program doskonalenia zawodowego dla osób prowadzących edukację dorosłych, który wspierać będzie ich rozwój zawodowy, wprowadzając w praktyki nauczania dostosowane do potrzeb osób starszych,
 • Strukturę rozwoju biznesu i planowania dla osób starszych, aby wspierać je w opracowywaniu nowych modeli biznesowych,
 • Portal e-learningowy umożliwiający szkolenie dla wszystkich grup docelowych Projektu.

Projekt RESET zaangażuje również związki zawodowe, pracodawców i metodyków nauczania do współpracy z pracownikami w starszym wieku, w zakresie definiowania potencjalnych nowych obszarów pracy oraz opracowania odpowiednich narzędzi wsparcia biznesu, dla nowych modeli biznesowych dostosowanych do wieku. Ze względu na ponadnarodowy charakter Projektu, RESET będzie również wspierać transnarodową współpracę starszych pracowników i badać potencjalne modele biznesowe.

PARTNERZY PROJEKTU

W skład konsorcjum Projektu wchodzi 7 partnerów:

 • E-SENIORS (FR)
 • SYNTHESIS CENTER FOR RESEARCH AND EDUCATION LTD (CY)
 • Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO (PL)
 • Asociatia pentru Educatie si Dezvoltare Durabila (RO)
 • The Rural Hub (IE)
 • INNOVENTUM (FI)
 • UNIVERSITY OF PELOPONNESE (GR)

Projekt RESET realizowany będzie w okresie od listopada 2017 do października 2019 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Strona internetowa projektu: https://resetproject.eu

Profil projektu na Facebooku: https://www.facebook.com/RESET-Project-505304713202261/