EfCI

EfCI – ECVET for Creative Industries

Creative Industries Project

CELE PROJEKTU EfCI:

• Wykorzystanie założeń systemu ECVET dla zintegrowania Poziomu 3 Kwalifikacji w zakresie Przedsiębiorczości Społecznej do kwalifikacji w ramach Przemysłów Kreatywnych, aby umożliwić jej pełne uznanie w szerszej gamie krajów europejskich; • Podniesienie poziomu istniejących kwalifikacji poprzez opracowanie i zintegrowanie dodatkowych obszarów skierowanych do „Przemysłów Kreatywnych w Europie” (z uwzględnieniem specyfiki każdego z krajów partnerskich);

• Zapewnienie pełnej funkcjonalności systemu ECVET w zakresie transferu punktów, aby ułatwić uczniom mobilności na rynku pracy.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

Partnerstwo projektu EfCI składa się z instytucji działających w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, mieszczących się w Irlandii, Włoszech, Polsce, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Działania w ramach projektu obejmują szereg aktywności wspierających rozwój kształcenia zawodowego w branżach kreatywnych na poziomie krajowym i europejskim. Partnerzy w Wielkiej Brytanii i Irlandii – Capacity London oraz Capacity Ireland – posiadaja już akredytację Learning Resource Network, która umożliwia udzielanie kwalifikacji. Projekt będzie natomiast wspierał pozostałych partnerów – MateraHub, Studio Inneo oraz 3Si – w dążeniu do uzyskania odpowiednich akredytacji. W wyniku projektu możliwość uzyskania kwalifikacji w ramach systemu ECVET zaistnieje więc także we Włoszech, Polsce i Hiszpanii. Partnerstwo projektu EfCI będzie współpracować z siecią Learning Resource Network, aby nadać kwalifikacjom międzynarodowego charakteru oraz dołączyć do nich nowe obszary skierowane do „Kreatywnych branż w Europie”. Kwalifikacje te przyjmą perspektywę europejską, jednak skupiać się będą na bieżącym stanie oraz ciągłym rozwoju branż kreatywnych w państwach członkowskich projektu. Opracowane kompetencje określą kluczowe sektory i obszary przyszłego rozwoju, a także dokonają przeglądu tradycji w oparciu o historyczny rozwój sektora kreatywnego w każdym z krajów partnerstwa. Opracowane nowe obszary kompetencji poddadzą również analizie kluczowe regulacje prawne, przepisy i warunki gospodarcze związane z branżami kreatywnymi, przedsiębiorczością oraz zakładaniem przedsiębiorstwa w krajach partnerskich.

METODOLOGIA

Projekt będzie opierał się na założeniach systemu ECVET, opartych na wspólnych obszarach oraz celach nauczania, a także kryteriach oceny. Partnerzy projektu postarają się zapewnić wsparcie w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie ogólnoeuropejskim, oraz na poziomie krajowym, regionalnym i sektorowym w uczestniczących w projekcie krajach. (Biorąc pod uwagę kwalifikacje, które już istnieją na szczeblu krajowym w niektórych państwach członkowskich partnerstwa.) Wpłynie to pozytywnie na uznawanie kwalifikacji w krajach partnerskich, a tym samym będzie wspierać prace zmierzające do wprowadzenia pełnej możliwości transferu punktów uzyskiwanych w ramach poszczególnych kwalifikacji.

DODATKOWE INFORMACJE

Strona projektu: https://www.creativeindustriesproject.eu

Fan-page projektu: https://www.facebook.com/creativeidustriesproject